Mentorschap

Het is niet voor iedereen gemakkelijk om de regie over het eigen leven te houden. Mensen die door ziekte of beperkingen niet zelf in staat zijn om keuzes te maken over zaken als zorg, leefomgeving en begeleiding, kunnen hierbij de nodige hulp gebruiken. Professioneel mentorschap biedt dan uitkomst. Mentorschap houdt in dat de rechtbank een vertegenwoordiger, ofwel mentor, aanstelt die de belangen van zijn of haar cliënt behartigt. De mentor is bevoegd om, wanneer de cliënt hier zelf niet toe in staat is, te beslissen over de verzorging en behandeling.

Ons zorgsysteem kan best ingewikkeld zijn. Al helemaal als er ook nog keuzes gemaakt moeten worden tussen allerlei zorgdiensten, woonvormen en financiële zaken. De mentoren van Robes geven hierin richting en advies en kunnen als vertegenwoordiger en gesprekspartner dienen.

Het mentorschap wordt per cliënt formeel aangevraagd bij de rechtbank, waarna de mentor kan optreden als wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger. De mentor richt zich op de niet- vermogensrechtelijke, en dus niet-financiële belangen van een cliënt. Daarnaast treedt de mentor niet op als zorgverlener en ook niet als eerstelijns zorghulp. Het doel is om de cliënt optimaal te kunnen bijstaan en te adviseren omtrent keuzes over zorg en leefomstandigheden. Waar nodig maakt de mentor afspraken, in het belang van de cliënt, met betrokken partijen en zorgt hij of zij er ook voor dat deze worden nagekomen.

Robes is met mentorschappen door het gehele land actief en werkt daarbij samen met experts op het gebied van zorg, gezondheid, en leefstijlcoaching. De mentoren en de deskundigen met wie Robes samenwerkt, zijn ervaren coaches en trainers die al vele mensen hebben bijgestaan. Denk hierbij aan het geven van eenvoudig toe te passen leefstijladviezen en huishoudelijke tips en het maken van een bereikbare financiële planning.  

Aanmelden voor toewijzing van een mentor

Neem direct contact op met de mentor: Victor Klouwens
E-mailadres: klouwens@gmail.com
Telefoonnummer: 06-24540389

In het opvolgende contact worden de gegevens doorgenomen en volgt verdere informatie over de stappen, aanmeldformulieren, de activiteiten en de tarieven. De mentor verzorgt samen met u de formulieren en agendeert de afspraken.