Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over mij als bewindvoerder of het niet eens zijn met mijn handelswijze. Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Soms kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan zijn er voor u de volgende mogelijkheden:

  • U kunt gebruik maken van onder vermelde klachtenregeling;
  • Als u er met de klachtenregeling niet uitkomt, kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie van de branchevereniging (NBBI);
  • U kunt een brief sturen aan de kantonrechter.

Algemene bepalingen:

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:
De organisatie: ROBES Schuldondersteuning B.V.
Bewindvoerder: degene die daadwerkelijk het bewind zal uitvoeren.
Cliënt: een onderbewindgestelde.
Klager: De indiener van de klacht.
Klacht: een schriftelijke klacht van onvrede over de dienstverlening van de organisatie

Artikel 2.

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van ROBES. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 3.

1. Een klacht kan worden ingediend door het invullen van het klachtenformulier, wat op de website van ROBES te downloaden is. Dit formulier kan gestuurd worden naar het adres van ROBES.

2. De bewindvoerder die het dossier van de cliënt beheert zal de klacht in behandeling nemen. Er wordt getracht uw klacht binnen 4 dagen na ontvangst in behandeling te nemen. Er zal geprobeerd worden de klacht telefonisch of schriftelijk op te lossen.

3. Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen. Het onderzoek neemt maximaal 3 weken in beslag. Tevens stelt de behandeling vast:

  • Gegrondheid van de klacht;
  • De te verrichten correctie door bewindvoerder indien uw klacht gegrond is;
  • Een geboden compensatie indien uw klacht gegrond is;
  • De ontvankelijkheid;
  • Dat de klacht hiermee is afgehandeld.

4. De klager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht. Tevens zullen er eventuele verdere maatregelen naar aanleiding van de bevindingen genomen worden als deze er zijn.

Artikel 4.

1. Een klacht wordt niet in behandeling genomen als het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

2. Een klacht wordt niet in behandeling genomen als de klacht anoniem is of reeds eerder is behandeld.

3. Van het niet in behandeling nemen wordt de klager binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5.

De onderneming is verantwoordelijk voor het archiveren van klachten. Dit zal worden bijgehouden in een dossier.

Artikel 6.

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekkend zullen maken dan strikt noodzakelijk is. Het staat de behandelaar van de klacht vrij derden te benaderen die bij de onderbewindstelling zijn betrokken.

Slotbepaling

Artikel 7.

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2016 en geldt voor onbepaalde tijd.

Vrijblijvend intakegesprek

Eén telefoontje is voldoende om een vrijblijvende intake af te spreken met een van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek nemen we de financiële situatie met elkaar door. Vervolgens maken we een afspraak voor een huisbezoek.

Klachtenformulier

Download hier ons klachtenformulier (pdf, 127 KB)